måndag 10 januari 2011

Vikande konjunktur?

Idag kan vi läsa att orderingången i industrin har försvagats den senaste månaden. På SCB;s hemsida kan man hitta följande diagram över volymmässig utveckling för industrins leveranser över tid(Uppgifterna är beräknade i fasta priser, säsongrensade och utjämnade med skattning av trendcykeln):

Volymmässig utveckling av industrins leveranser i Sverige 2002-2011
Intressant att se är att från 2002-2005 var utvecklingen ganska stabil för hemmamarknaden medan exportmarknaden var växande från den milda lågkonjunkturen 2001. Från 2005 till lågkonjunkturen slog till växte volymerna ungefär lika starkt för både hemma och exportmarknaden.

När konjunkturen bottnade 2009 så hade volymerna sjunkit mer för exportmarknaden men sedan dess har den kommit tillbaka och är nu starkare än hemmamarknaden. Faktum är att hemmamarknaden fortfarande inte har återhämtat sig volymmässigt från 2005 års nivåer ännu.

Trenden för hemmamarknaden ser ut vara negativ för tillfället. Börjar räntehöjningar, höga matpriser och höga energipriser ta knäcken på den svenska återhämtningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar