tisdag 24 maj 2011

Räntan pressar stockholmare

Idag kom Swedbank med sin kvartalsvisa rapport över boindex som är ett sätt att mäta hushållens köpkraft vid husköp. Indexet tar hänsyn till räntor, medianinkomster och medianpriser för småhus. Normen för indexet är 100 och då ska 15% av förvävsinkomsten före skatt gå till bolånekostnader

Jag har tidigare tagit upp boindex i samband med den förra rapporten och kunde då konstatera att Stockholm låg sämst till i hela landet. Stockholmare har förvisso högre inkomster än övriga landet men det räcker inte för att kompensera för det nästan dubbelt så höga medianpriset för småhus.

Det kan vara intressant att se hur indexet har utvecklats i Stockholm sedan förra kvartalet, se nedan för en graf över boindex och medianpriset för småhus i Stockholm sedan första kvartalet 2007.
Boindex för Stockholm
Vi kan se att boindex har fortsatt att falla från förra noteringen på 74 till nuvarande nivån på 70, boindex för hela landet ligger som jämförelse på 110. Att stockholmare är pressade bekräftas av att Stockholm är den enda regionen som uppvisar fallande småhuspriser mellan Q4 2010 och Q1 2011.

Räntan är en tung komponent i boindex och det blir direkt avgörande när småhuspriserna är så höga som i Stockholm. Det kan vi se bevis på då boindex var ännu lägre under 2008 när räntan var betydligt högre än nu.

Räntan har också en stor påverkan på hur priserna utvecklar sig just nu i Stockholm eftersom marginalerna är så små för den typiska familjen. Se nedan för en graf över småhuspriserna i Stockholm kontra räntans utveckling under samma period.

Ränta kontra småhuspriser i Stockholm
I det stigande ränteläget från i början på 2007 fram till sista kvartalet 2008 var priserna i stort sett oförändrade. Men när Riksbanken började sänka räntorna i samband med finanskrisen så tog prisuppgången fart igen.

Vi kan dock se en tydlig avmattning av ökningstakten under 2010 när räntorna återigen började höjas. Men sannolikt har även det nya bolånetaket haft stor påverkan på hur priserna utvecklades 2010.

Det är berömvärt att Swedbank tagit fram boindex som visar svart på vitt hur ohållbara småhuspriserna är på vissa håll i Sverige. Men det är synd att det inte har praktiserats mer vid bankernas utlåning, för om så vore fallet hade aldrig priserna nått de nivåer vi nu ser i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar